Vie privé & Cookies

Si vous souhaitez recevoir une version française des conditions de vie privé et Cookies, n'hésitez pas à nous contacter

1. INLEIDING

AB Auto nv met maatschappelijke zetel gevestigd Aarschotbaan 14-16 te 2580 Beerzel - Putte en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0469.439.022 hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij willen u door middel van deze Privacy Policy informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u dit document aandachtig leest, gezien het belangrijke informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. Door het afsluiten van een overeenkomst met ons of het meedelen van uw persoonsgegevens buiten een overeenkomst om verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Policy alsook met de verwerking van de gegevens zelf.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN HAAR VERBINTENISSEN

AB Auto nv met maatschappelijke zetel gevestigd Aarschotbaan 14-16 te 2580 Beerzel - Putte en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0469.439.022 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij zowel de Belgische als de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij werken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG of GDPR”). U kan AB Auto nv bereiken via volgende contactgegevens:

AB Auto nv
Aarschotbaan 14-16
2580 Beerzel - Putte
Tel: +32 (0)15/224377
E-mail: info@abauto.be

3. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Naargelang uw hoedanigheid, activiteit en relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: - uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, email-adres, telefoon-en gsmnummer). - IP-adres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

4. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND

4.1. KLANTGEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens, desgevallend BTW nummer en rekeningnummer van onze klanten en opdrachtgevers, desgevallend van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten (bijvoorbeeld om de klant te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van AB Auto, evenementen gerelateerd aan de werking van AB Auto, evenementen van partners van AB Auto, jobgerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van AB Auto en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera). De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen, ons gerechtvaardigd belang en desgevallend de expliciete toestemming van de klant.

4.2. GEGEVENS VAN LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens, desgevallend BTW nummer en rekeningnummer van onze leveranciers en onderaannemers, desgevallend van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten (bijvoorbeeld om de leverancier of onderaannemer te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van AB Auto, evenementen gerelateerd aan de werking van AB Auto, evenementen van partners van AB Auto, jobgerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van AB Auto en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera). De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

4.3. GEGEVENS VAN PERSONEEL

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze werknemers, evenals gebeurlijk persoonlijke gegevens, gegevens m.b.t. de aanwerving, gegevens inzake loonverwerking, gegevens met betrekking tot de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en financiële gegevens. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, personeelsbeheer en loonadministratie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

4.4. ANDERE GEGEVENS

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/ onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals inschrijvers op onze nieuwsbrief, mogelijke nieuwe klanten/ prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

5. TOEGANG DOOR WERKNEMERS, MEDEWERKERS EN AANGESTELDEN

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

6. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst of indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals het sociaal secretariaat, onze IT- en softwareleveranciers, boekhouder en revisor. Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt. Wij verkopen of stellen uw persoonsgegevens enkel commercieel ter beschikking aan derden of partners voor informatieve of publicitaire doeleinden mits uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

7. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van 5 jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

8. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt: - Recht op informatie: u heeft het recht om te weten welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden, op welke rechtsgrond, hoe lang wij deze gegevens bewaren en aan wie wij deze gegevens eventueel doorgeven. Deze privacy policy werd opgesteld om aan dit recht tegemoet te komen. - Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend. - Recht op rectificatie: u heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. - Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. - Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. - Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. - Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken. - Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen. U kan voormelde rechten uitoefenen door u te wenden tot AB Auto nv. De contactpersoon hiervoor is: dhr. Dirk Van Roosbroeck met contactgegevens: info@abauto.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. AB Auto nv houdt eraan zo snel mogelijk en binnen de dertig dagen te reageren op uw verzoek. U dient wel voor ogen te houden dat AB Auto nv gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit om redenen eigen aan het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

U hebt bovendien het recht zich tot de rechtbank te wenden wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

9. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet- toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan AB Auto nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. AB Auto nv gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

11.

Bij verdere vragen Indien u na het lezen van deze Privacy Policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met AB Auto nv, hetzij per post naar hetzij of per e-mail.

AB Auto nv
Aarschotbaan 14-16
2580 Beerzel - Putte
Tel: +3a (0)15/224377
E-mail: info@abauto.be

*** Missing

*** Missing *** Missing